سرپرست دفتر مطالعات و طراحی حمل و نقل شهری

نام: حسن
نام خانوادگی: نیسی

 
مديريت مطالعات و برنامه ريزي

     يکی از زير بخشهای حوزه معاونت حمل ونقل و ترافيک، مديريت مطالعات و برنامه ريزی است که با سياست گذاری های کلان در رابطه با سيستم حمل و نقل و ترافيک شهری به ارائه برنامه ها و ايده¬هایی جهت بهبود وضع موجود می پردازد. اين برنامه ها و ايده ها با انتقال به مديريت ايمنی و مهندسی ترافيک به طرح تبديل شده و طرحها توسط مديريت هماهنگی و نظارت، اجرا می گردند. همچنين مديريت مطالعات و برنامه ريزی با تخمينی صحيح از طرحهای پيشنهادی و تصويب شده معاونت را در پيش بينی و تعيين بودجه مورد نياز سالانه ياری می نمايد. این مدیریت در حال حاضر دارای 4 نفر پرسنل مجرب می باشد .

اهداف 

  • ايجاد زمينه برای انجام مطالعه طرح جامع حمل و نقل و ترافيک.
  • ارتقاء سطح آموزشهای عمومی و تخصصی و ارتقاءسطح فرهنگ ترافيک.
  • ايجاد بستر لازم براي تمايل به رعايت قانون توسط شهروندان.
  • بررسی ايجاد و توسعه شبكه معابر و مديريت جهت حرکت.
  • توسعه ساختار حمل و نقل عمومي و حمل و نقل سبز و افزايش مطلوبيت آنها.
  • كاربرد تكنولوژيهای نوين در ساماندهي ترافيك. 
  • ايجاد تعامل و مشاركت با سازمانها و مراجع موثر در كاهش معضلات ترافيك شهر.
  • ايجاد بانکهای اطلاعاتی گسترده.
  • تعريف پروژه هايی در راستای بهبود ترافيک.
  • پيگيری انجام پروژه های مطالعاتی تعريف شده توسط معاونت تا مرحله اجرا.