شرح وظایف مشاور

1. ارائه شيوه‌هاي جديد جهت بهبودو نيل به هدفها به منظور تامين حسن انجام برنامه‌ها و تصميمات دولت .
2. تهيه گزارشها و متن سخنراني‌هاي موردنياز جهت ارائه به مقام مافوق .
3. اظهار نظر در مورد تنظيم طرحها و يا تدوين و تغيير آیين نامه ‌هاي مقررات مربوط .
4. بررسي و ارائه نظرات مشورتي درخصوص برنامه‌های سازمان درصورت ارجاع ازسوی مقام مافوق .
5. انجام بعضي از وظايف ستادي و يا اجرايي تعیین شده ازسوی مقام مافوق.
6. انجام ماموريتهاي مختلف بر حسب دستورمقام مافوق و تهيه گزارشات لازم از ماموريتها .
7. شركت در برخي سمينارها، كنفرانسها و.... به نمايندگي از طرف مقام مافوق .
8. مطالعه و تحقيق در مورد علل بروز مشكلات و تعيين و تشخيص نقاط ضعف مجموعه و ارائه پيشنهادها و نظرات اصلاحي .
9. پيگيري و ابتكار در تهيه و ارائه طرحهاي جديد به منظور جلوگيري از بروز مشكلات درمعاونت  .
10. انجام ساير وظايف محوله از سوي مقام مافوق .