پروژه های مطالعاتی انجام شده

مطالعه  طرح پارکبان (مدیریت ترافیک ساکن)
مطالعات شناسایی ایستگاه های اتوبوس در محیط GIS
بازنگری طرح هسته مرکزی شهر
طرح ساماندهی ترافیک هسته مرکزی در زمان اجرای طرح قطار شهری
ارائه طرح اصلاح هندسی برخی مقاطع بحرانی در سطح شهر( مسیر فرشید 2)
بررسی مغایرت­های اساسنامه سازمان ترافیک و پیگیری مراحل تصویب آن