طرح و برنامه های آموزشی سال آینده
۱-آموزش ايمني تردد مخصوص كودكان
* تهيه جزوات، كتابها و لوح هاي فشرده آموزشي مناسب سنين 3 تا 6 سال براي آموزش در مهدهاي كودك با استفاده از طراحي شخصيتهاي ترافيكي(کوشا و فسقلی)
* آموزش به مربيان مهدهاي كودك باهمكاري بهزيستي.
* برگزاري كلاسهاي آموزشي در مهدهاي كودك با همكاري پليس راهنمايي و رانندگي.
* برگزاري مسابقات و جنگهاي شاد.
* تهيه انیمیش های آموزشي ترافیک و پخش در صدا وسيماي استان.

۲-آموزش ايمني تردد براي دانش آموزان ودانشجويان
-آموزش ايمني دردوره اول متوسطه
* روشهاي صحيح عبورازعرض خيابان
* استفاده بي خطرازدوچرخه ها
*خصوصيات فني خودروها
-آموزش ايمني ترافيك براي دانشجويان
*راههاي ايمني استفاده از دوچرخه
*رشد درك آنها درباره شناخت خصوصيات فني موتورسيكلت ها و خودروها
*پيشگيري ازتصادفات رانندگي

۳-آموزش ايمني تردد براي بزرگسالان
آموزش افراد بزرگسال با هدف آشنايي با ضوابط ومقررات ايمني ترافيك وپيشگيري ازتصادفات وحوادث رانندگي انجام مي گيرد.
*تهيه و نصب بنر و پوسترهاي آموزشي در سطح شهر.
*چاپ مطالب آموزشي در مطبوعات به طورمستمر.
*اشاعه پيامهاي ترافيكي دراماكن تبليغاتي.
*نمايشهاي آموزشي به صورت تئاترهاي خياباني.

۴-ارتقای سطح دانش و بهبود رفتارهای ترافیکی رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي
*برگزاري دوره هاي آموزشي نحوه صحيح رانندگي با رويكرد كاهش تخلفات.
*برگزاري دوره هاي آموزشي با رويكرد كاهش ناهنجاريهاي رفتاري.
*تهيه و پخش برنامه هاي آموزشي راديويي به مدت يك ساعت در روز.

۵- احداث پارک آموزشی ترافيك

آموزش‌های مستقیم رفتار ترافیکی به کودکان در محیط واقعی توأم با خطراتی برای آنها می‌باشد. لذا یکی از روش‌های آموزش عملی به آنها استفاده از پارک‌های آموزش ترافیک است که شبیه محیط واقعی اند.،
مانند: راهها، پیاده رو و خیابانها، علائم راهنمایی، چراغ راهنمایی ، چراغ عابر پیاده، میدان و غیره، ولی در مقیاس کوچکتر طراحی و احداث می‌گردد.