معرفی معاون حمل و نقل و ترافیک

نام: محمود
نام خانوادگی: دلف لویمی

سوابق تحصیلی:

 • دکترا سازه های آبی-گرایش سازه های آبی

 • کارشناس ارشد سازه های آبی

 • کارشناس عمران – عمران

سوابق  اجرایی

 • مدیر پروژه پل زیر گذر کیان آباد سال  ۸۵-۸۳

 • ناظر طرح مطالعات جامع حمل و نقل شهر اهواز سال  ۸۷-۸۶

 • مسئول پروژه مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک اهواز سال  ۸۷-۸۶

 • عضو کارگروه تخصصی سازمان اتوبوسرانی شهر اهواز (با حکم مدیر عامل سازمان) سال  ۸۹-۸۷

 • معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۶ اهواز  سال  ۸۹-۸۷

 • عضو کارگروه حمل و نقل و ترافیک در پروژه استقرار مدیریت کیفیت شهرداری اهواز سال  ۸۹-۸۸

 • شهردار شهر دارخوین سال  ۹۲-۸۹

 • مشاور شهردار منطقه هشت اهواز سال  ۹۳-۹۲

 • مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان خوزستان  سال  ۹۶-۹۳

 • عضو کارگروه فنی پایانه های وزارت کشور سال  ۹۶-۹۳

 • عضو دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان   

 • ناظر پروژه مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک اهواز   

 • کارشناس و ناظر معاونت حمل و نقل و ترافیک د رمناطق ۴ و ۶ و ۷ و ۸ شهرداری اهواز   

 • معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز سال ۹۶ تا اکنون