سرپرست مدیریت کنترل ترافیک

نام: علی اصغر

نام خانوادگی: اخلاصی نیا