جمعه، 31 خرداد 1398
 
شرح وظايف مديريت مطالعات و برنامه ريزي
  • پيشنهاد و اولويت بندي طرحهاي کلان ترافيکي جهت مطالعه و برنامه ريزي.
  • بررسي و کنترل صحت و دقت انجام طرح هاي ارائه شده از سوي مشاورين.
  • پاسخ گويي و برطرف نمودن نياز و مشکلات شهروندان در حوزه مديريت.
  • ايجاد ارتباط با ارگانها و نهادهاي مرتبط و ايجاد تعامل سازنده بين آنها.
  • انجام مديريت زمان و نيروي انساني و بهينه سازي و افزايش کيفيت و کميت فعاليتها و خدمات ارائه شده.