جمعه، 30 فروردین 1398
 
وظیفه تاکسیرانی

استراتژي هاي وظيفه ای تاکسیرانی در برنامه پنج ساله  اول  توسعه و عمران شهر اهواز

1.       فراهم نمودن بستر مناسب در ايجاد تمايل و رغبت فعاليت بخش خصوصي در حوزه تاكسيراني 

2.       ايجاد بستر لازم جهت استفاده از فن آوري هاي نوين در امور نظارتي و پرداخت الكترونيك

3.       ایجاد بستر مناسب جهت تعامل بین دستگاه های ذیربط در راستای ساماندهی مسافربرهای شخصی

4.       ایجاد بستر مناسب جهت اجرای آیین نامه حمل و نقل بار مسافر

 

بازگشت»