جمعه، 30 فروردین 1398
 
بخش حمل و نقل و ترافیک

استراتژي هاي بخشی حمل و نقل و ترافیک در برنامه پنج ساله  اول  توسعه و عمران شهر اهواز

      1.   كاهش زمان سفر سيستم حمل و نقل عمومی

      2.   بهره گيري از فن آوري هاي نوين در راستاي ارتقاي مديريت حمل و نقل و ترافيك

      3.   ايجاد بستر مناسب جهت جلب مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي

      4.   ارتقاء فرهنگ ترافيك و ترغيب شهروندان به استفاده از فن آوري هاي نوين

      5.   ايجاد شبكه معابر يكپارچه مبتني بر استاندارد ها و طرح هاي مصوب

      6.   ايجاد بستر لازم جهت پياده سازي طرح هاي مديريت تقاضاي سفر

      7.  ايجاد سيستم عرضه خدمات و تجهيزات منطبق بر استاندارد ها و توسعه سيستم هاي حمل و نقل عمومي كارا

 

بازگشت»