پنجشنبه، 4 بهمن 1397
 
آيين‌نامه نحوه از رده خارج كردن‌ خودروهاي فرسوده‌

آيين‌نامه نحوه از رده خارج كردن‌ خودروهاي فرسوده‌

شماره‌ : .2508ت‌22175 ه¨

تاريخ‌ : 1382.01.24
سازمان حفاظت محيط زيست ـ وزارت كشور ـ وزارت صنايع و معادن
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1382.1.17 بنا به پيشنهاد شماره 101.125973 مورخ 1381.7.14سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌،آيين‌نامه نحوه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده را به شرح زيرتصويب نمود:

آيين‌نامه نحوه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده‌
ماده 1- دراين آيين‌نامه خودروي فرسوده به خودرويي اطلاق مي‌شود كه نتواند در آزمايش معاينه فني‌خودرو، شرايط لازم را احراز نمايد يا بر اساس ماده‌(2) اين آيين‌نامه‌، فرسوده اعلام گردد.
ماده 2- كارگروه موضوع ماده‌(7) اين آيين‌نامه موظف است حداكثر ظرف يك ماه از ابلاغ اين آيين‌نامه‌،فهرست‌، اولويت و ضوابط شناسايي خودروهاي فرسوده را بر اساس شاخصهاي ميزان سوخت‌، عمرمفيد و نوع‌بهره برداري به تفكيك خودروهاي عمومي‌و شخصي اعلام نمايد.
كارگروه يادشده موظف است هر سال فهرست‌، اولويت‌، ضوابط شناسايي خودروهاي فرسوده و ميزان معافيت‌موضوع ماده‌(4) اين آيين‌نامه را با توجه به منابع مالي مورد نياز، براي سال بعد تعيين و اعلام نمايد.
ماده 3- اين آيين‌نامه تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران درمورد خودروهاي با پلاك شهرهاي موضوع بند (د) ماده (104) قانون برنامه يادشده كه در اين شهرها ترددمي‌نمايند، اعمال مي‌شود و پس از آن عموميت خواهد يافت‌.
ماده 4- سياست‌هاي تشويق و اعمال نظام تعرفه ترجيحي در چارچوب ماده (115) قانون برنامه سوم برايخارج نمودن خودروهاي فرسوده‌، حداكثر ظرف يك ماه توسط كميسيون موضوع ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون‌مقررات صادرات و واردات با حضور نمايندگان وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و ارايه شود.
ماده 5- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است حداكثر ظرف يك ماه با همكاري اعضاي كارگروه‌موضوع ماده (7) اين آيين‌نامه و با هماهنگي سيستم بانكي‌، آيين‌نامه نحوه اعطاي تسهيلات به مالكين خودروهاي‌فرسوده و همچنين تكاليف مالكين يادشده را تهيه و ارايه نمايد.
ماده 6- شهرداري شهرهاي موضوع بند (د) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران با توجه به ماده‌(5) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ـ مصوب 1374ـ موظفندراساً يا از طريق ساماندهي بخش خصوصي نسبت به احداث و بهره برداري مراكز معاينه فني خودرو اقدام نمايند.
تبصره 1ـ در شهرهايي كه امكانات معاينه فني خودرو فراهم مي‌گردد، انجام معاينه فني خودرو براي كليه‌وسايل نقليه الزامي‌است‌.
تبصره 2ـ وزارت كشور ( سازمان شهرداريهاي كشور ) موظف است هماهنگي‌هاي لازم را به منظور احداث وبهره‌برداري از مراكز يادشده‌، در كليه شهرهاي كشور به عمل آورد.
ماده 7ـ هماهنگي و نظارت بر نحوه اجراي مفاد اين آيين‌نامه و همچنين تعيين روشهاي از رده خارج كردن‌خودروهاي فرسوده‌، تنظيم و تصويب دستورالعملهاي مربوط به محدوديت تردد، محدوديت نقل و انتقال‌، اصلاح‌تعرفه‌هاي بيمه و عوارض سالانه و نظايرآن متناسب با عمر خودروهاي فرسوده و نيز تنظيم و پيشنهاد لوايح مورد نيازو روشهاي تأمين منابع جديد توسط كارگروهي متشكل از وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور)، نيروي‌انتظامي‌جمهوري اسلامي ايران‌، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت صنايع و معادن‌، وزارت نفت‌،وزارت بازرگاني با مسؤوليت سازمان حفاظت محيط زيست انجام مي‌پذيرد.
محمدرضا عارف - معاون اول رييس‌جمهور
 

شماره67255/42596                                  25/4/1388
اصلاحيه آيين‌نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده
وزارت كشور ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان حفاظت محيط زيست
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
نظر به اينكه « در آيين‌نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده» موضوع تصويب‌نامه شماره 61572/ت42596ك مورخ 20/3/1388 در ماده (5) عبارت « مواد (3) و (4)» به اشتباه عبارت « مواد (4) و (5)» و شماره « ماده (18)» به اشتباه « ماده (20)» تحرير شده است، لذا مراتب براي اصلاح اعلام مي‌شود.
دبير هيئت دولت ـ مجيد دوستعلي