جمعه، 31 خرداد 1398
 
آيين‌نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني‌خودرو - ماده‌9

شماره‌ : .44055ت 27457ه¨
تاريخ : 1382.08.07
وزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1382.8.4 بنا به پيشنهاد شماره 53582.1.6.61 مورخ 1381.7.28وزارت كشور و به استناد بند (5) الحاقي ماده (32) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواردمعين - مصوب 1380 - آيين‌نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني خودرو را به شرح زير تصويب‌نمود:
آيين‌نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني خودرو
ماده 1ـ عبارات و اصطلاحاتي كه در اين آيين‌نامه به كار رفته است‌، داراي تعاريف زير مي‌باشند:
الف - قانون‌: بند (5) الحاقي ماده (32) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين‌،مصوب 1380.
ب - معاينه فني‌: بازديد ظاهري و آزمايشهاي فني براي تشخيص اصالت خودرو و سنجش ميزان سلامت فني‌ ،ايمني و زيست محيطي وسيله نقليه‌.
پ - برگ يا برچسب معاينه فني‌: گواهي انجام معاينه فني كه توسط ستادهاي معاينه فني خودرو يا مراكز فني‌مجاز صادر و برگه به متقاضي تحويل و برچسب به سمت راست شيشه جلو الصاق مي‌گردد.
ت - اعتبار برگ معاينه فني‌: زمان درج شده در متن برگ معاينه فني وسليه نقليه است‌.
ث - وسيله نقليه شخصي‌: وسيله نقليه موتوري كه داراي پلاك شخصي مي‌باشد.
ج - وسيله نقليه عمومي‌: وسيله نقليه موتوري كه داراي پلاك عمومي مي‌باشد.
چ - وسيله نقليه دولتي‌: وسيله نقليه موتوري كه داراي پلاك دولتي يا نظامي‌، مي‌باشد.
ح - نقص فني‌: هر نوع نقصان يا تغيير در وضعيت ظاهري و فني وسيله نقليه كه موجب كاهش ضريب ايمني دررانندگي و يا افزايش بيش از حد مجاز گازهاي آلاينده هوا و يا آلودگي بيش از حد مجاز صدا گردد.
خ - ستاد معاينه فني‌: تشكيلات متمركز براي برنامه‌ريزي‌، هدايت‌، نظارت و كنترل فعاليت مراكز فني معاينه‌خودرو و مراكز معاينه فني مجاز كه توسط شهرداريها و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي ايجاد مي‌گردد.
د - مراكز فني مجاز: مراكزي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با رعايت ضوابط و مقررات ستاد معاينه فني‌وابسته به شهرداري و يا سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي‌، حسب مورد براي انجام معاينه فني وسايل نقليه‌درون شهري و برون شهري ايجاد مي‌گردد.
ماده 2 - رانندگي با وسيله نقليه‌اي كه فاقد برگ معاينه فني معتبر مي‌باشد، ممنوع است‌.
دارندگان وسايل نقليه مكلفند وسايل نقليه خويش را جهت انجام معاينه فني در مراكز فني مجاز تعيين شده‌حاضر و پس از احراز شرايط لازم برگه يا برچسب معاينه دريافت نمايند.
تبصره - در طول مدتي كه برچسب يا برگه معاينه فني اعتبار دارد، در صورت بروز نقص فني‌، مالك موظف‌است نسبت به رفع نقص اقدام نمايد.
ماده 3 - ضوابط ايجاد، تشخيص صلاحيت‌، اختيارات‌، نحوه صدور مجوز و نظارت بر مراكز فني مجاز وقسمتهايي كه بايد مورد معاينه قرار گيرند، براساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط كارگروهي با مسؤوليت‌وزارت كشور و عضويت وزارتخانه‌هاي راه و ترابري‌، صنايع و معادن‌، سازمان حفاظت محيط زيست و نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه و ابلاغ مي‌شود.
تبصره - معاينه فني مي‌بايد توسط مهندسان يا كاردانهاي فني و يا افراد باتجربه داراي گواهي انجام كار ازمراجع صلاحيتدار صورت پذيرد.
ماده 4 - ستادهاي معاينه فني و مراكز معاينه فني مجاز به منظور تشخيص اصالت خودرو در هنگام معاينه فني‌ضمن هماهنگي با نيروي انتظامي از كارشناسان واجد شرايط استفاده مي‌نمايند.
ماده 5- دوره‌هاي معاينه فني انواع خودروها به شرح زير مي‌باشد:
الف - انواع وسايل نقليه عمومي مسافربري و باربري در فواصل سه ماهه يا بيشتر.
ب - وسايل نقليه متعلق به دولت‌، نهادهاي عمومي غيردولتي‌، نيروهاي نظامي و انتظامي در فواصل سه ماهه يابيشتر.
پ - ساير وسايل نقليه و موتور سيكلتها در فواصل سالانه يا بيشتر.
تبصره 1- براي خودروهاي فرسوده‌، (موضوع تصويبنامه شماره .2508ت‌22175ه¨ مورخ‌1382.1.24) برگه معاينه فني صادر نخواهد شد.
تبصره 2- خودروهاي نو تا دو سال پس از توليد نياز به اخذ برچسب يا برگه معاينه فني ندارند.
ماده 6 ـ مراكز مجاز معاينه فني براي وسايل نقليه‌اي كه سالم و بدون نقص فني تشخيص داده شوند، برگمعاينه فني صادر مي‌نمايند. چنانچه ضمن معاينه وسيله نقليه‌اي معيوب يا ناقص تشخيص داده شود، راننده يامالك فقط مي‌تواند وسيله نقليه را تا تاريخي كه در برگ اجازه‌نامه صادر شده به وي تسليم مي‌گردد، به تعميرگاه ياتوقفگاه منتقل سازد.
تبصره - چنانچه وسيله نقليه‌اي فاقد اصالت تشخيص داده شود، ضمن عدم صدور برگ معاينه فني‌، مراتب‌به مراجع انتظامي اطلاع داده مي‌شود.
ماده 7 - ستاد معاينه فني خودرو شهرداريها و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي با همكاري نمايندگان‌سازمان حفاظت محيط زيست و نيروي انتظامي موظفند بر نحوه عملكرد مراكز صدور برگ معاينه فني براساس‌دستورالعمل موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه نظارت مستمر اعمال نمايند و در صورت مشاهده عدم رعايت ضوابط ومقررات مربوط‌، نسبت به جلوگيري از ادامه تخلف و رفع آنها اقدام و در صورت تكرار، مجوز مركز براي انجام‌معاينه و صدور برگ معاينه ابطال مي‌گردد.
ماده 8- تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در شهرهايي كه‌تجهيزات كامل انجام معاينه فني وجود ندارد، مراكز مجاز معاينه فني مي‌توانند با تأييد كارگروه موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه نسبت به انجام معاينه فني با رعايت حداقل شرايط مورد قبول نمايندگان اعضاي كارگروه يادشده دراستانها، اقدام نمايند.
ماده 9- مراكز مجاز علاوه بر هزينه‌هاي معاينه فني‌، مبلغ دو هزار ريال دريافت و به حساب خزانه‌داري كل‌واريز مي‌نمايند.
ماده‌10- برگه و برچسبهاي معاينه فني مورد استفاده در مراكز مجاز معاينه فني سراسر كشور براساس طرح‌نمونه مورد تأييد كارگروهي متشكل از سازمان شهرداريهاي كشور، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي‌، نيرويانتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد.
تبصره - برگه و برچسب معاينه فني كه از طريق ستاد معاينه فني ومراكز مجاز صادر مي‌شود، در سراسر كشورمعتبر است‌.
ماده 11- ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند با متخلفان موضوع اين آيين‌نامه برابر مقررات رفتارنمايند.
محمدرضا عارف - معاون اول رييس‌جمهور